Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

ZDJECIE RZEZBY TERENU DLA PROJEKTU

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ZDJĘCIE RZEZBY TERENU DLA PROJEKTU DROGI Dla wszystkich ekcmplikowenych miejsc trasy, na których mają być zaprojektowene urządzenia specjalne (skrzyżowania, mury opo- rowe i podporowe, place postojowe, widokowe itp), jak również dla miejsc; gdzie należy wykonać zdjęcie szczegółowe trasy lub jej wa- riantów, spo.rządza się plany warstwicowe. Plany te opierają się na zdjęciach pewnego obszaru terenu. Plany wysokościowe teren można otrzymać przez zastosowanie zdjęcia niwelacyjnego lub zdjęcia tachimetrycznego. Organizacja prac niwelacji terenu może być różna i zależy od rzeżby terenu, od naszych wymagań w stosunku do planu warstwico- wego oraz od doświadczenia niwelującego. Na przykład przy terenie o wyraźnej rzeźbie, gdy nie wymagamy planu zawierającego szczegó- łów, a niwelujący ma doświadczenie, wystarczy założenie zamkniętego poligonu na wyniosłościach terenu (wododział) i zaniwelowanie posz- czególnych punktów poligonu. Taki sam poligon zakłada się w miejs- cach obniżonych (doliny). Zasadnicze znaczenie ma tu . zdjęcie poli- gonów (pomiar kątów). Jeśli wymagamy planu warstwieowego z drobnymi szczegółami lub też gdy rzeźba terenu nie jest dostatecznie wyraźna i prawidłowa, podany wyżej sposób może być niewykonalny lub też uciążliwy. Wte- dy wykonanie zdjęcia terenu za pomocą niwelowania poszczególnych jego punktów powinno się opierać na . siatce kwadratów założonej w terenie, dostatecznie gęstej, w zależności od terenu. Niweluje się poszczególne wierzchołki kwadratów. Instrument usta wia się w punktach wierzchołkowych poligonu założanego i zabez- pieczonego w terenie. J ednocześnie prowadzi się szczegółowy szkic terenu z numeracją poszczególnych punktów. Zdjęcie niwelacyjne terenu dla celów drogowych stosuje się rzadko. Jeżeli do projektowania jest potrzebny plan warstwicowy, sporządza się go na podstawie zdjęć tachimetrycznych, wykonywanych w sposób- opisany w części trzeciej. [więcej w: wszywanie zamka, komin schiedel, co to jest pelet ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest pelet komin schiedel wszywanie zamka