Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

ZDJECIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH W terenie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ZDJĘCIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH W terenie płaskim dla określenia powierzchni przekroju poprzecz- neqo wystarczy znajomość różnicy wysokości pomiędzy terenem w osi drogi a niweletą w tym miejscu. Powierzchnia przekroju poprzecznego we wszystkich punktach charakterystycznych terenu pozwala na okreś- lenie robót ziemnych, jakie należy wykonać przy budowie droqi. Jeżeli teren, w którym projektujemy trasę drogi, ma spadek po- przeczny, to dla określenia powierzchni przekroju poprzeczneqo w tym miejscu konieczne jest wykreślenie przekroju poprzecznego terenu. Praktycznie zdjęcia przekrojów poprzecznych terenu należy wykonywać przy spadkach poprzecznych ponad 0,20. Przekroje poprzeczne są potrzebne również i w innych p rzyp ad- kach, mianowicie, gdy droga projektowana przechodzi po drodze ist- niejącej, ulegającej przebudowie; ponadto w bezpośredniej bliskości przejpływu wód powierzchniowych (rzeki, potoki), w osiedlach i w innych przypadkach, w których projektowanie jest bardziej skohJ.- plikowane. Przekroje poprzeczne zdejmuje się we wszystkich punktach cha- rakterystycznych terenu, zaznaczonych w terenie za pomocą palików w czasie tyczenia trasy. W celu zdjęcia przekroju poprzecznego tyczy się za pomocą węgielnicy lub goniometru kierunek przekroju po- przecznego pod kątem prostym do osi trasy. Na tym kierunku obiera się punkty charakterystyczne, tj. załomy pochyleń terenu, które należy zdjąć. Długość tyczenia poprzeczników na obydwie strony od osi trasy jest różna i zależy od warunków trasy; leży ona w granicach około 25- 30 m przy zdjęciu szczegółowym (przy użyciu narzędzi pomiaro- wych) i około 100 m przy zdjęciu szkicowym. Odleqłości od osl trasy do poszczególnych punktów poprzecznika mierzy się taśmą parcianą. Wbijanie palików na przekrojach poprzecz- nych jest potrzebne tylko w przypadkach wyjątkowych, np. dla zazna- czenia kierunku poprzecznika. [przypisy: maszyny pakujące, hobbit pustkowie smauga cda, domex częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domex częstochowa hobbit pustkowie smauga cda kamień elewacyjny