Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Przy niwelacji poprzeczników w terenie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy niwelacji poprzeczników w terenie o rzeźbie bardziej skom- plikowanej należy prowadzić szkic. W zasadzie niwelację podłużną trasy i pomiar wysokości poprzecz- ników w punktach charakterystycznych terenu wykonuje się niezależ- nie. Najpierw wykonuje się niwelację podłużną w sposób opisany poprzednio, a następnie – zdjęcie wysokościowe poprzeczników, na- wiązując pomiar do wyznaczonych poprzednio punktów osiowych trasy (palików). W pewnych przypadkach można połączyć te dwie czyn- ności prowadząc niwelację podłużną i zdjęcie. wysokościowe prze- krojów poprzecznych równocześnie. Jest to jednak dość skompliko- wane i może znaleźć zastosowanie tylko przy krótkich odcinkach trasy w terenie płaskim. Normalnie zdjęcie poprzeczników wykonuje się z jednego stano- wiska instrumentu niwelacyjnęgo dla kilku poprzeczników, zależnie od dopuszczalnej długości celowej. Jeżeli pomiar wysokości dla profilu podłużneqo i dla przekrojów poprzecznych wykonuje .się równocześnie, to dla stanowiska instru- mentu S1 otrzymamy odczyt wstecz na łacie ustawionej w punkcie A przekroju podłużnego, a odczyt w przód – na punkcie C. Wszystkie inne odczyty zarówno dla punktu B osi trasy drogi jak i dla poszczę- gólnych punktów przekrojów poprzecznych I, II i III będą odczytami pośrednimi. Analoqicznie ze stanowiska instrumentu S2 wykonamy odczyt wstecz na punkt C i odczyt w przód na punkt F i W tym przy- padku punkty A, C, F będą punktami wiążącymi niwelacji podłużnej. Przy wykonywaniu zdjęć wysokościowych przekrojów poprzecz- nych, niezależnie od niwelacji profilu podłużnego trasy, wysokości po- szczególnych punktów poprzeczników w osi trasy A, B, C, D, E, F są już wyznaczone. W tym przypadku nawiążemy się ze stanowiska S1 do punktu A i sprawdzimy to nawiązanie przez odczytanie łaty ustawionej w punk- tach B i C. Dla stanowiska S2 analogicznie nawiążemy się do jednego z punktów osiowych (D, E, F) i sprawdzimy to nawiązanie przez od– czytanie łaty ustawionej na dwóch innych punktach. Poszczeqólne punkty poprzeczników I, II, III, IV, V, VI zaniwelu- jemy z tych stanowisk podając – w dzienniku odległość tych punktów od osi trasy pomierzoną taśmą parcianą. W terenach trudnych (falistych, podqórskich i górskich) niwelacja poszczególnych punktów przekrojów poprzecznych jest uciążliwa, gdyż. zazwyczaj nie wystarcza nawet jedno stanowisko instrumentu do zdjęcia jednego poprzecznika i zachodzi potrzeba dodatkowej niwe- lacji oraz ustalenia dodatkowych stańowisk instrumentu. W takich terenach łatwiej jest zastosować zamiast zdjęcia niwelacyjnego zdję- cie przekrojów poprzecznych metodą schodkową, posłuqując się łatą. i poziomnicą. Metoda ta może być zastosowana do zdjęcia przekrojów poprzecz- nych na stosunkowo krótkim odcinku; dla dłuższych odcinków trasy jest jednak uciążliwa i mało wydajna. [hasła pokrewne: maszyny pakujące, hobbit pustkowie smauga cda, domex częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domex częstochowa hobbit pustkowie smauga cda kamień elewacyjny