Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Niwelacja jarów i zaglebien rerenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Niwelacja jarów i zagłębień rerenu Niwelując kolejno poszczególne punkty profilu podłużnego, poło- żone na stokach i na dnie jaru, otrzymalibyśmy ze względu na strome zbocza zbyt dużą ilość punktów dodatkowych (stanowisk dodatkowych). Aby tego uniknąć, zmieniamy po- rządek niwelacji i wyko- nujemy odczyty od razu na obu brzeqach jaru. Porządek wykonywania pomiaru jest następujący: 1) ustawiamy instru- ment na stanowisku Sl na lewym brzegu Jaru, 2) wykonujemy odczyt wstecz na łacie, ustawionej w punk- cie A, oraz odczyt w przód na łacie w punkcie F na drugim brzegu jaru; z punktu F jako wiążącego prowadzi się dalszą niwe- lację osi ze stanowiska instrumentu S4 3) wykonujemy odczyt „w przód na łacie ustawionej na punkcie B, 4) przenosimy instrument na stanowisko S2 i wykonujemy odczyty wstecz na łacie ustawionej w punkcie B, w przód na łacie w punkcie C i na łacie w punkcie E, 4) przenosimy instrument na stanowisko S3, 5) wykonujemy odczyty ze stanowiska S3 wstecz na łacie, usta- wionej w punkcie C, oraz pośredni na acie w punkcie D. Po wykonaniu pomiaru jaru przenosimy instrument na stanowisko S4 skąd przedłużamy zdjęcie z nawiązaniem za pomocą odczytu wstecz do łaty ustawionej w punkcie F i odczytujemy łatę w punkcie pośrednim G itd. W ten sposób otrzymujemy wysokość punktów charakterystycz- nych terenu, potrzebnych przy przekroczeniu jaru, przez ustawienie instrumentu tylko w dwóch punktach (stanowiskach) pośrednich S2 i S3. Prócz podanych przykładowo punktów charakterystycznych A, B, C, D, E, F, G, stosując tę samą ilość stanowisk instrumentu – można otrzymać wysokość wielu innych punktów terenu, jeśli to są punkty charakterystyczne. Należy zauważyć, że stanowiska S2 i Sa niekoniecznie muszą być punktami położonymi na osi trasy, lecz mogą to być dowolnie obrane stanowiska pomocnicze położone. na uboczu trasy. Ich nawiązanie wysokościowe jest jednostronne – od punktu A. Jeżeli ze stanowiska instrumentu wykonujemy dwa lub kilka od- czytów w przód albo wstecz (jak w podanym przykładzie), to w celu otrzymania większej przejrzystości dziennika należy notować tylko jeden odczyt w rubryce w przód lub wstecz, natomiast inne w rubryce odczytów pośrednich. Na stanowisku S3 mamy tylko od- czyt „wstecz i odczyt pośredni. Jeżeli szerokość jaru nie pozwala na przejście z pomiarem z jed- nej strony jaru bezpośrednio na drugą, należy iść stokiem jaru w dół sposobem normalnym, a na drugą stronę jaru przejść w miejscu, gdzie to już będzie możliwe . [więcej w: styropian termo organika cena, metalpol łódź, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metalpol łódź rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena