Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

MATERIAŁY POMIARÓW POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Materiał polowy, tj. szkice, notatki, dzienniki itp., służy do wykonania projektu drogowego lub mostowego. Materiał ten jest więc nie- zbędną podstawą do wykonania projektu i powinien mieć odpowiednią wartość. Nie zawsze wykonujący zdjęcia I i pomiary polowe jest jednocześnie projektantem; w wielu przypadkach materiał polowy zostaje przekazany innej osobie, która materiał ten opracowuje. W wielu przypadkach również autor zdjęć terenowych, sam wykonując projekt, ma trudności wskutek niedostatecznego zakresu opracowanego przez siebie materiału. Stąd wniosek, że materiały polowe powinny być opracowywane w taki sposób i w takim zakresie, aby w każdym przypadku mogły być podstawą do sporządzania projektu. Za- kres, w jakim należy dostarczyć materiały pomiarowe, należy ustalić z góry – przed przystąpieniem do prac w terenie. Zależy to od rodzaju projektu drogowego, od terenu, w którym są wykonywane prace po- miarowe, od ilości urządzeń dodatkowych, jakie mają być zaprojektowane przy drodze itp. Szczególnie należy przestrzegać następujących zasad. 1. Dzienniki niwelacyjne, kątowe, tachimetryczne powinny być pro- wadzone wyraźnie, zapisy i szkice ołówkiem mocno zaostrzonym. Nie . wolno do zapisów w dziennikach i do prowadzenia szkicowników używać ołówków kopiowych ze względu na ich farbowanie pod działaniem wody (deszcz). 2. W razie stwierdzenia błędów w dziennikach należy przekreślić za- pis błędny i napisać nad nim właściwy. Wycieranie w dziennikach zapisów błędnych i, wstawianie na ich miejsce zapisów poprawionych jest zabronione. 3. Nie wolno robić zapisów pomiarowych na osobnych kartkach papieru (na brudno), a następnie przepisywać do właściwego dziennika. Zapisy I danych otrzymanych z pomiarów należy natychmiast po wykonaniu odczytu wpisywać do. właściwego dziennika, na właściwym miejscu. U chroni to przed popełnianiem wielu błędów przy przepisywaniu i zaoszczędzi zbędnej i nieproduktywnej pracy. 4. Szkice sytuacyjne, topograficzne, szkice szczegółów itp. należy prowadzić w specjalnych szkicownikach, najlepiej w formacie kieszonkowym. nie należy nigdy wykonywać szkiców na luźnych kartkach papieru. Poszczególne szkice powinny mieć wyraźne zapisy, co dany szkic oznacza i gdzie szkicowane miejsce znajduje się w terenie w stosunku do projektowanej trasy drogi. 5. Poprawki na szkicach należy wykonywać. przez wytarcie gumką miejsc omyłkowo wykreślonych i sporządzenie szkicu na nowo w sposób właściwy. 6. Szkicownik powinien być bardzo wyraźnie prowadzony, tzn. za- równo szkic rysunkowy, jak i napisy wyjaśniające – wyraźnie wykonane. 7. Cały materiał po ukończeniu prac polowych powinien być przejrzany i uporządkowany przez ponumerowanie stron, uzupełnienie brakujących napisów objaśniających- itp. Szczególnie trudne miejsca terenu wymagają bardziej dokładnego naszkicowania dla umożliwienia właściwego wykonania projektu. Bardzo duże usługi oddają w tym przypadku zdjęcia fotograficzne trudniejszych miejsc terenu, a nawet zdjęcia ogólnego ułożenia trasy w te- renie. Zdjęcia fotograficzne szczegółów trasy są bardzo pomocne przy projektowaniu skomplikowanych przekrojów poprzecznych skrzyżowań dróg, większych i mniejszych obiektów oraz przejść przez osiedla. Po- zwalają one na odtworzenie w, pamięci również tych szczegółów, które nie zostały ujęte w szkicach i notatkach w czasie dokonywania pomiarów, a które jednak są ważne przy ustalaniu szczegółów projektu. [przypisy: szamba plastikowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, olx żyrardów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naczynie wzbiorcze przeponowe olx żyrardów szamba plastikowe