Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Wykonanie planów warstwicowych nasypów i wykopów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Jeżeli wyobrazimy sobie płaszczyznę wyznaczoną przez trzy dowolne punkty a, b, c o znanych wysokościach, to przecięcie się tej płaszczyzny z terenem podanym jako plan warstwicowy wyznaczamy w sposób następujący. Punkty a i b łączymy prostą ab, na której wyznaczamy przez interpolację punkty pośrednie o wysokościach równych wysokościom warstwic planu. Ponadto wyznaczamy na prostej ab punkt c o wysokości równej wysokości punktu c. Następnie łączymy ten ostatni punkt z punktem c prostą cc, a przez wszystkie pozostałe punkty wyznaczone na. prostej ab, mające takie same wysokości jak wysokości warstwic planu, przeprowadzamy proste równoległe do c c. Przecięcie się tych prostych, z odpowiednimi warstwicami wyznaczy punkty przecięcia się danej, płaszczyzny z terenem. Wykonanie konstrukcji rampy drogowej na planie warstwicowym polega na następujących czynnościach: a) wyznaczeniu szerokości korony drogi i jej spadku z profilu po- dłużnego za pomocą warstwic przebiegających prostopadle do- osi drogi; b) wyznaczeniu osi i szerokości rampy dojazdowej oraz jej spadku, wyznaczonego na rysunku również za pomocą warstwic. prosto- padłych do osi rampy; e) wyznaczeniu przecięcia się pochylonej płaszczyzny rampy z ten- nem (konstrukcja punktów C i, D). W celu znalezienia śladu płaszczyzny rampy na terenie przedłuża się warstwice 18 i 19 rampy do przecięcia się z tymi warstwicami w te-, renie (punkty A i B). Punkty przecięcia się A i B połączone prostą dają ślad SD płaszczyzny rampy w terenie. Warstwice nasypu rampy i skarp drogi wyznaczamy obierając do- wolny punkt przecięcia się warstwicy rampy z jej krawędzią, np. punkt E, z którego zakreślamy koło promieniem równym rzutowi poziomego pochylenia skarpy,- np. przy pochyleniu skarpy rampy 1 : 2 – promieniem równym 2 w skali rysunku. Do takiego koła prowadzimy prostą styczną z warstwicy następnej niższej (w naszym przykładzie warstwicy 19). Prostą tę, która jest warstwicą 19 na skarpie rampy, prowadzi- my do przecięcia się z warstwicą 19 w terenie (punkt P). Podobną konstrukcję powtarzamy dla drugiej skarpy rampy, otrzymując na warstwicach punkty przecięcia się skarpy z tere- nem, Dla skarpy droqowej konstrukcja będzie podobna, należy tylko przyjąć odpowiednie pochylenie skarpy. [hasła pokrewne: klimatyzator do samodzielnego montażu, przesycanie, materiały budowlane zielona góra ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator do samodzielnego montażu materiały budowlane zielona góra przesycanie