Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Dla odcinków dluzszych w te-

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dla odcinków dłuższych w te- renie trudnym stosuje się zdjęcie przekrojów poprzecznych za pomocą tachimetru. W tym przypadku oś trasy służy za kierunek, od któ- rego odmierza się kąty poziome dla poszczególnych celowych. W trud- nych terenach rzadko udaje się wykonanie tachimetrem więcej niż jednego poprzecznika z tego samego stanowiska instrumentu, zazwy- czaj instrument należy ustawiać dla każdego przekroju niezależnie. Podczas wykonywania zdjęć tachimetrycznych przekrojów poprzecz- nych należy wybierać na stanowiska instrumentu punkty charaktery- styczne trasy, ponieważ wysokości tych punktów są znane z niwela- cji podłużnej trasy i nie wymagają dodatkowej niwelacji. Gdyby jed- nak takie punkty nie były dogodne (np. wskutek słabej widoczności po- szczególnych punktów przekroju poprzecznego przewidzianych do zdję– cia), należy wyzna-czyć niezależne stanowiska instrumentu, mierząc jednocześnie ich wysokości przez ustawienie osi celowej tachimetru w poziomie i przez nawiązanie do jakiegokolwek punktu osiowego. trasy drogowej o znanej wysokości. Wytyczanie przekrojćv» poprzecznych na lukach poziomych Przekroje poprzeczne na łukach wytycza się w kierunku promienia. łuku w sposób następujący. Jeżeli mamy podane dwa punkty A i B położone na łuku (rys.103a), w których należy wytyczyć przekroje poprzeczne, łączymy te punkty prostą AB = s. Następnie z trójkąta prostokątneqo ACO obliczamy kąt a położony przy punkcie A. Kąt a może być następnie wytyczony przy wierzchołku A za po- mocą teodolitu lub też innego urządzenia pozwalająceqo na tyczenie: kątów, zależnie od wymaganej dokładności. Jeżeli na łuku mamy podane punkty A, B, C wyznaczone w jed- nakowych odstępach, to w celu wyznaczenia kierunku promienia w punkcie A można zastosować następujący prosty sposób. Korzystając z pryzmatu, tyczymy dwa kąty proste BAPI l CAP2 (rys. 103 b), ustawiamy przy tym tyczki w punktach Pl i P2 znajdujących się w dowolnej, lecz jednakowej odległości od punktu A. Dzielimy na- stępnie odcinek PIP2 na pół, otrzymując punkt P znajdujący się na szukanym kierunku przekroju poprzecznego. Jeżeli, natomiast mamy podane na łukiI trzy punkty A, B, C znaj- dujące się VI różnych odleqłościach od siebie (rys. 103c), sposób po- stępowania będzie następujący. Przedłużamy prostą BC do punktu D na odległość BD = AB, a na prostej AB odmierzamy odcinek BE = =. BC. Następnie z punktu B tyczymy prostą prostopadłą do prostej BDi prosta ta będzie kierunkiem poszukiwaneqo przekroju poprzecz- nego. [hasła pokrewne: wszywanie zamka, komin schiedel, co to jest pelet ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest pelet komin schiedel wszywanie zamka