Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

ZDJECIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH RZEK I POTOKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W celu obliczenia światła mostów dużych i średnich należy sporządzić przekrój poprzeczny rzeki lub potoku, przy czym należy wykonać zdjęcie przekroju doliny rzeki, w części, w której znajduje się woda normalna, oraz w części zalewanej przez wielkie wody. Dla nakreślenia na rysunku przekroju poprzecznego doliny potoku lub rzeki należy przede wszystkim ustalić wysokość poziomu wody w rzece, a następnie wysokość poszczególnych punktów terenu w przekroju do- liny znajdujących się zarówno pod wodą, jak i w terenie zalewu. Pracę zaczynamy od niwelacji na obu brzegach od najbliższych reperów do granicy wody w rzece w punktach A i B. Niwelacja taka daje od razu profil doliny w jej części nad-. wodnej oraz wysokość poziomu wody w sposób tak dokładny, jak w części nadwodnej, ponieważ punkty charakterystyczne terenu .są ukryte pod wodą. Dlatego też przy zdjęciu przekroju podwodnego nie stosujemy systemu pomiaru wysokości punktów, charakterystycznych, lecz wykonujemy zdjęcie punktów dna w równych odstępach, Dokładność zdjęcia przekroju rzeki zależy właśnie od gęstości punktów pomiaru wysokości. Im bardziej gęsta będzie sieć punktów w przekroju dna c rzeki, tym bardziej dokładny i zbliżony do rzeczywistości będzie wynik. Wysokość położenia poszczególnych punktów dna rzeki określamy przez pomiar pionowy qłębokości położenia tych punktów od poziomu wody w rzece, Pomiar qłębokości dla poszczeqólnych punktów dna można wykonać dla małych (płytkich) potoków za pomocą zwykłej łaty niwelacyjnej, zagłębianej z kładki specjalnie w tym celu zbudowanej lub też z łodzi. Przy rzekach głębszych pomiar głębokości łatą jest trudny lub w ogóle niewykonalny. W takich przypadkach można zastosować specjalne linki pomiarowe z ciężarkami. Przy zastosowaniu takich linek głębokość mierzy się z łodzi prowadzonych wzdłuż przekroju mierzonego. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do pomiaru . przekroju rzeki, jest wytyczenie kierunku przekroju poprzecznego. Kierunek ten powinien być oznaczony specjalnymi znakami, np. tyczkami, drąqami lub innymi znakami dobrze widocznymi. Następnie należy określić szerokość rzeki. Jeżeli ze względu na warunki miejscowe trzeba założyć podstawę b nie pod kątem prostym do przekroju rzeki, lecz pod pewnym kątem , to odległość określimy ze wzoru: b sin a: AC = sin (a + ) .. 4. Odległość od punktów pomiaru głębokości w przekroju poprzecznym rzeki można również pomierzyć z brzegu za pomocą instrumentu ustawionego nad punktem A. W tym przypadku. po zatrzymaniu łodzi dla pomierzenia głębokości ustawia się w niej pionowo łatę tuż przy lince do pomiaru- głębokości. W czasie pomiaru głębokości na odpowiedni sygnał dany z łodzi wykonuje się odczyty nitek .dalekomierza, Do dziennika pomiaru głębokości wpisuje się datę i godzinę .wykonania pomiaru, aby cały pomiar można było odnieść do właściwego poziomu wody w rzece. [przypisy: szamba plastikowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, olx żyrardów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naczynie wzbiorcze przeponowe olx żyrardów szamba plastikowe