Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘Płyty z piaskowca’

OBLICZANIE POWIERZCHNI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ANALITYCZNE I GRAFICZNE OBLICZANIE POWIERZCHNI Znamy cztery sposoby obliczania powierzchni zdjętych obszarów: l) z wymiarów otrzymanych bezpośrednio z pomiarów w terenie. 2) z wymiarów pomierzonych na planach i rysunkach, 3) mechaniczny, tj. za pomocą planimetru, 4) graficzno-analityczny. Jeżeli dla danego obszaru terenu zostały obliczone- współrzędne tylko wierzchołków poligonu, a teren ma więcej załamań na obwodzie to powierzchnię- takiego terenu obliczamy metodą kombinowaną, tj. powierzchnię zawartą w po- lu poligonu przy zastosowaniu podanych wzorów, powierzchnię natomiast wystających poza ciągi poligonowe pól za pomocą. trójkątów i trapezów. Przy opracowywaniu projektów drogowych może zajsc potrzeba Obliczenia powierzchni pól wielokątnych, jak przekroje poprzeczne nasypów i wykopów drogowych, przekroje mu- rów oporowych itp. Obliczenie tego rodzaju można przeprowadzić sposobem graficznym przez podzielenie danego przekroju na paski szerokości 1 m (w odpowiedniej skali) i pomierzenie sumarycznej długości pasków, co da od razu powierzchnię do tego nadają się przede wszystkim papiery i kalki milimetrowe. [podobne: Płyty z piaskowca, Płyty granitowe, beton na ścianę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Płyty z piaskowca’

OBLICZANIE POWIERZCHNI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

1. Ustalenie układu konstrukcyjnego Wybór konstrukcji budynku jest zagadnieniem podstawowym w projektowaniu. Rodzaj konstrukcji i materiałów .budowlanych określony jest już w wytycznych zawartych w założeniach projektowych, Schematy układu funkcjonalnego określają już dokładniej wymagane szerokości traktów, wysokości pomieszczeń, wzajemne ich rozmieszczenie w poziomie i pionie, a zatem określają liczbę kondygnacji. Dane fizjograficzne gruntu określają warunki techniczne fundamentowania i głębokości zagłębienia suteren i murów fundamentowych. Poza tym przy określaniu konstrukcji projektowanego budynku należy wziąć pod uwagę i inne momenty, jak żądaną trwałość budynku i możliwość zastosowania materiałów budowlanych miejscowego pochodzenia. Dlatego też przed powzięciem ostatecznej decyzji co do wyboru konstrukcja. należy rozważyć znaczenie i wagę wszystkich Czynników mających wpływ na wybór konstrukcji, a mianowicie: a. Przeznaczenie budynku (bud. gospodarczy, przemysłowy, mieszkalny, użyteczności publicznej). b. Układ funkcjonalny budynku (szerokość traktów, wysokości pomieszczeń, liczbę kondygnacji, obciążenie użytkowe stropów, wymaganą temperaturę pomieszczeń, rodzaje instalacji wewnętrznych itp.). c. Względy architektoniczne (sposób ukształtowania ścian, wielkość otworów, występowanie podcieni, wykuszy itp.). d. Żądaną trwałość budynku (budynek stały, prowizoryczny, zwykły, monumentalny. Przewidywany okres amortyzacji 5, 10, 25, 100 lat i więcej). e. Wielkość budynku, przede wszystkim liczbę kondygnacji. f. Warunki fizjograficzne terenu (grunt budowlany, poziom wód zaskórnych, rzeźbę terenu). g. Warunki lokalne okolicy (miejscowe materiały budowlane, łatwość dowozu). [hasła pokrewne: Płyty z piaskowca, Płyty granitowe, beton na ścianę ]

Comments Off

« Previous Entries