Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘płytki ceramiczne wrocław’

Ustalenie horyzontu (osi celowej)

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Ustalenie horyzontu (osi celowej) dla niwelatora ustawioneqo na danym stanowisku przeprowadza się w sposób następujący: 1) instrument niwelacyjny ustawia się na dowolnie obranym stanowisku i doprowadza do poziomu, 2) ustawia się łatę na punkcie o znanej wysokości (np. na punkcie wysokościowym] i wykonuje się odczyt na łacie, 3) oblicza się wysokość horyzontu przez dodanie odczytu na łacie do wysokości punktu, na którym została ustawiona łata. Ustawiając łatę kolejno na poszczególnych punktach terenu, otrzymamy odczyty na łacie odnoszące się do tych punktów. Przez odejmowanie odczytów od horyzontu otrzymamy wysokości poszczególnych punktów. Ponieważ wszystkie wysokości punktów wiążących są związane z odpowiednimi horyzontami, a wszystkie horyzonty są powiązane ze sobą za pomocą wysokości punktów, każdy błąd przy odczytywaniu sumuje się z błędami popełnionymi poprzednio. Błędy natomiast, popełnione przy odczytywaniu punktów nie będących punktami wiążącymi, nie mają wpływu na odczyty dla innych punktów. Dlatego też odczytywanie punktów wiążących w przód i wstecz powinno być bardzo staranne. Niwelacja podłużna prowadzona po punktach w przód i wstecz w ogóle powinna być kontrolowana przez jej dwukrotne wykonanie, zwłaszcza że niwelacja ta służy również do wyznaczenia wysokości reperów roboczych, a zatem jest podstawą do pomiarów przy wykonaniu robót. Repery robocze obiera się wzdłuż trasy co 500+1000 mi są to punkty stałe obrane w terenie, np. stopnie kapliczki lub kościoła, krawędź fundamentu budynku, gwóźdź wbity w słup telefoniczny na pewnej wysokości nad terenem. Mogą to również być słupy drewniane, specjalnie w tym celu wkopane i zaopatrzone w gwóźdź lub hak. Wszystkie takie punkty stałe są notowane w dzienniku sytuacyjnym, gdzie powinien się znaleźć także ich opis topoqraficzny w czasie wykony- wania pomiarów niwelacyjnych należy niwelować . zanotować w dzienniku wysokość takich punktów. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, płytki ceramiczne wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płytki ceramiczne wrocław’

Ustalenie horyzontu (osi celowej)

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Dla odcinków dłuższych w te- renie trudnym stosuje się zdjęcie przekrojów poprzecznych za pomocą tachimetru. W tym przypadku oś trasy służy za kierunek, od któ- rego odmierza się kąty poziome dla poszczególnych celowych. W trud- nych terenach rzadko udaje się wykonanie tachimetrem więcej niż jednego poprzecznika z tego samego stanowiska instrumentu, zazwy- czaj instrument należy ustawiać dla każdego przekroju niezależnie. Podczas wykonywania zdjęć tachimetrycznych przekrojów poprzecz- nych należy wybierać na stanowiska instrumentu punkty charaktery- styczne trasy, ponieważ wysokości tych punktów są znane z niwela- cji podłużnej trasy i nie wymagają dodatkowej niwelacji. Gdyby jed- nak takie punkty nie były dogodne (np. wskutek słabej widoczności po- szczególnych punktów przekroju poprzecznego przewidzianych do zdję– cia), należy wyzna-czyć niezależne stanowiska instrumentu, mierząc jednocześnie ich wysokości przez ustawienie osi celowej tachimetru w poziomie i przez nawiązanie do jakiegokolwek punktu osiowego. trasy drogowej o znanej wysokości. Wytyczanie przekrojćv» poprzecznych na lukach poziomych Przekroje poprzeczne na łukach wytycza się w kierunku promienia. łuku w sposób następujący. Jeżeli mamy podane dwa punkty A i B położone na łuku (rys.103a), w których należy wytyczyć przekroje poprzeczne, łączymy te punkty prostą AB = s. Następnie z trójkąta prostokątneqo ACO obliczamy kąt a położony przy punkcie A. Kąt a może być następnie wytyczony przy wierzchołku A za po- mocą teodolitu lub też innego urządzenia pozwalająceqo na tyczenie: kątów, zależnie od wymaganej dokładności. Jeżeli na łuku mamy podane punkty A, B, C wyznaczone w jed- nakowych odstępach, to w celu wyznaczenia kierunku promienia w punkcie A można zastosować następujący prosty sposób. Korzystając z pryzmatu, tyczymy dwa kąty proste BAPI l CAP2 (rys. 103 b), ustawiamy przy tym tyczki w punktach Pl i P2 znajdujących się w dowolnej, lecz jednakowej odległości od punktu A. Dzielimy na- stępnie odcinek PIP2 na pół, otrzymując punkt P znajdujący się na szukanym kierunku przekroju poprzecznego. Jeżeli, natomiast mamy podane na łukiI trzy punkty A, B, C znaj- dujące się VI różnych odleqłościach od siebie (rys. 103c), sposób po- stępowania będzie następujący. Przedłużamy prostą BC do punktu D na odległość BD = AB, a na prostej AB odmierzamy odcinek BE = =. BC. Następnie z punktu B tyczymy prostą prostopadłą do prostej BDi prosta ta będzie kierunkiem poszukiwaneqo przekroju poprzecz- nego. [hasła pokrewne: deska tarasowa, deski elewacyjne, płytki ceramiczne wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »