Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Wykonanie planów warstwicowych nasypów i wykopów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli wyobrazimy sobie płaszczyznę wyznaczoną przez trzy dowolne punkty a, b, c o znanych wysokościach, to przecięcie się tej płaszczyzny z terenem podanym jako plan warstwicowy wyznaczamy w sposób następujący. Punkty a i b łączymy prostą ab, na której wyznaczamy przez interpolację punkty pośrednie o wysokościach równych wysokościom warstwic planu. Ponadto wyznaczamy na prostej ab punkt c o wysokości równej wysokości punktu c. Następnie łączymy ten ostatni punkt z punktem c prostą cc, a przez wszystkie pozostałe punkty wyznaczone na. prostej ab, mające takie same wysokości jak wysokości warstwic planu, przeprowadzamy proste równoległe do c c. Przecięcie się tych prostych, z odpowiednimi warstwicami wyznaczy punkty przecięcia się danej, płaszczyzny z terenem. Wykonanie konstrukcji rampy drogowej na planie warstwicowym polega na następujących czynnościach: a) wyznaczeniu szerokości korony drogi i jej spadku z profilu po- dłużnego za pomocą warstwic przebiegających prostopadle do- osi drogi; b) wyznaczeniu osi i szerokości rampy dojazdowej oraz jej spadku, wyznaczonego na rysunku również za pomocą warstwic. prosto- padłych do osi rampy; e) wyznaczeniu przecięcia się pochylonej płaszczyzny rampy z ten- nem (konstrukcja punktów C i, D). W celu znalezienia śladu płaszczyzny rampy na terenie przedłuża się warstwice 18 i 19 rampy do przecięcia się z tymi warstwicami w te-, renie (punkty A i B). Punkty przecięcia się A i B połączone prostą dają ślad SD płaszczyzny rampy w terenie. Warstwice nasypu rampy i skarp drogi wyznaczamy obierając do- wolny punkt przecięcia się warstwicy rampy z jej krawędzią, np. punkt E, z którego zakreślamy koło promieniem równym rzutowi poziomego pochylenia skarpy,- np. przy pochyleniu skarpy rampy 1 : 2 – promieniem równym 2 w skali rysunku. Do takiego koła prowadzimy prostą styczną z warstwicy następnej niższej (w naszym przykładzie warstwicy 19). Prostą tę, która jest warstwicą 19 na skarpie rampy, prowadzi- my do przecięcia się z warstwicą 19 w terenie (punkt P). Podobną konstrukcję powtarzamy dla drugiej skarpy rampy, otrzymując na warstwicach punkty przecięcia się skarpy z tere- nem, Dla skarpy droqowej konstrukcja będzie podobna, należy tylko przyjąć odpowiednie pochylenie skarpy. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, Bloczki betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Wykonanie planów warstwicowych nasypów i wykopów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klatki schodowe stosowane w budynkach piętrowych rozwiązują zagadnienie połączenia wyższych kondygnacji z parterem i suterenami. Przepisy prawa budowlanego określają maksymalną odległość najdalej położonego pokoju od klatki schodowej na 25 m . Odległość ta mierzona jest od środka pokoju linią łamaną z uwzględnieniem rzeczywistej drogi, jaką człowiek w razie pożaru będzie musiał przebyć z miejsca swego pobytu do początku (drzwi) klatki schodowej. Z obliczenia tego wynika, że przeciętnie budynek prostokątny długości do 50 m mógłby mieć jedną klatkę schodową umieszczoną w środku budynku. W praktyce liczba klatek schodowych bywa nieco większa, niż to wypada z obliczenia, gdyż względy funkcjonalne często zmuszają do projektowania klatek schodowych głównych i gospodarczych. W budynkach mieszkalnych re względni na wielkość sekcji mieszkaniowej klatki schodowe umieszcza się w odstępach 15+25 m, a więc znacznie bliżej, niż przewidują przepisy prawa budowlanego. [patrz też: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, Bloczki betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries