Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

NANOSZENIE ZDJĘĆ POLOWYCH NA PLANY

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wyniki pomiarów polowych są nanoszone w postaci: 1) planów warstwicowych jako materiału pomocniczego do trasowania drogi; 2) planów sytuacyjnych, sporządzanych na podstawie pomiarów sytuacyjnych, nawiązanych przeważnie do osi projektowanej drogi; 3) planów zlewni, na podstawie których określa się położenie i wielkości obiektów drogowych; 4) planów szczeqółowych, wykonywanych w nieco większej skali (1 : 500 lub nawet 1 : 200 i 1 : 100), które są podstawą do szczegółowego zaprojektowania specjalnych urządzeń droqowych, jak mury oporowe i podporowe, skrzyżowania, serpentyny itp. 5) przekrojów poprzecznych droqi. 6) profilu podłużneqo drogi z uwzględnieniem wszystkich elementów potrzebnych do przeniesienia danych wysokościowych w tere. 7) przekrojów poprzecznych i podłużnych łożysk potoków i ścieków; 8) szczegółowych rysunków obiektów drogowych, tj. przepustów i mostów o świetle do 10 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

MATERIAŁY POMIARÓW POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Materiał polowy, tj. szkice, notatki, dzienniki itp., służy do wykonania projektu drogowego lub mostowego. Materiał ten jest więc nie- zbędną podstawą do wykonania projektu i powinien mieć odpowiednią wartość. Nie zawsze wykonujący zdjęcia I i pomiary polowe jest jednocześnie projektantem; w wielu przypadkach materiał polowy zostaje przekazany innej osobie, która materiał ten opracowuje. W wielu przypadkach również autor zdjęć terenowych, sam wykonując projekt, ma trudności wskutek niedostatecznego zakresu opracowanego przez siebie materiału. Read the rest of this entry »

Comments Off

Najwyższy poziom wysokiej wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przy pomiarach przekrojów poprzecznych rzek i potoków ustala się również najwyższy poziom wysokiej wody. Jest to najwyższy poziom wody powodziowej, jaki kiedykolwiek został zaobserwowany. Ustala się przez przerzucenie linki stalowej z jednego brzegu na drugi. Przy rzekach szerszych pomiar taki wymaga zastosowania metody wyznaczania odległości niedostępnych. z zastosowaniem teodolitu i taśmy stalowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

ZDJECIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH RZEK I POTOKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W celu obliczenia światła mostów dużych i średnich należy sporządzić przekrój poprzeczny rzeki lub potoku, przy czym należy wykonać zdjęcie przekroju doliny rzeki, w części, w której znajduje się woda normalna, oraz w części zalewanej przez wielkie wody. Dla nakreślenia na rysunku przekroju poprzecznego doliny potoku lub rzeki należy przede wszystkim ustalić wysokość poziomu wody w rzece, a następnie wysokość poszczególnych punktów terenu w przekroju do- liny znajdujących się zarówno pod wodą, jak i w terenie zalewu. Pracę zaczynamy od niwelacji na obu brzegach od najbliższych reperów do granicy wody w rzece w punktach A i B. Niwelacja taka daje od razu profil doliny w jej części nad-. wodnej oraz wysokość poziomu wody w sposób tak dokładny, jak w części nadwodnej, ponieważ punkty charakterystyczne terenu .są ukryte pod wodą. Read the rest of this entry »

Comments Off

OBLICZANIE POWIERZCHNI

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

ANALITYCZNE I GRAFICZNE OBLICZANIE POWIERZCHNI Znamy cztery sposoby obliczania powierzchni zdjętych obszarów: l) z wymiarów otrzymanych bezpośrednio z pomiarów w terenie. 2) z wymiarów pomierzonych na planach i rysunkach, 3) mechaniczny, tj. za pomocą planimetru, 4) graficzno-analityczny. Jeżeli dla danego obszaru terenu zostały obliczone- współrzędne tylko wierzchołków poligonu, a teren ma więcej załamań na obwodzie to powierzchnię- takiego terenu obliczamy metodą kombinowaną, tj. powierzchnię zawartą w po- lu poligonu przy zastosowaniu podanych wzorów, powierzchnię natomiast wystających poza ciągi poligonowe pól za pomocą. Read the rest of this entry »

Comments Off

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ NA PLANACH WARSTWICOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Posługiwanie się planami warstwicowymi zarówno w postaci map terenu w różnej skali, jak i w postaci planów wykonanych na podstawie zdjęć terenowych, wymaga umiejętności rozwiązania szeregu zadań w zakresie trasowania kameralnego. Podstawowe zadania, z jakimi spotykamy się w praktyce drogowej, są następujące. Określenie wysokości dowolnego punktu znajdującego się między warstwicami Ponieważ wysokość w przekrojach między warstwicami danego planu jest zawsze ta sama, pochylenie prostej między warstwicami charakteryzują odległości prostej między warstwicami w planie. Odległości te nazywamy założeniami i określamy literą d. W celu wyznaczenia linii stałego pochylenia na planie warstwicowym bierze się z wykresu założeń odcinek d = L dla danego pochylenia i; odcinek ten ujmuje się w rozstaw cyrkla i zakreśla łuki cyrklem od warstwicy warstwicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Plany warstwicowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli chcemy wyznaczyć kierunek od stanowiska instrumentu do danego punktu terenowego N, przykładamy nanośnik tak, aby odczyt kąta kierunkowego (z pomiarów terenowych dla danego punktu N) był dostosowany do kierunku zerowego a brzeg nanośnika wskaże kierunek, na którym należy odmierzyć odległość ON. Odmierzając na tym kierunku odległość NO wyznaczamy punkt N i przy tym punkcie wpisujemy jego wysokość obliczoną w dzienniku pomiarowym. Plany warstwicowe służą do tyczenia tras drogowych w terenach trudniejszych na odcinkach, dla których wykonuje się zdjęcia tachimetryczne, Tyczenie tras na takim planie pozwala na bardziej dokładne i wnikliwe obieranie kierunków zasadniczych oraz na dobieranie odpowiednich promieni łuków, ponadto trasy łatwiej można dopasować do terenu, osiągając w ten sposób zmniejszenie. robót ziemnych. Po wyznaczeniu trasy na planie warstwicowym, zostaje- ona przeniesiona w teren dla dokonania szczegółowych pomiarów polowych do projektu drogi. Read the rest of this entry »

Comments Off

SKALE I PODZIAŁKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Skale oznaczamy w postaci ułamków, np. 1: 1000 lub 1:1000, 1 : 5000 lub 1:5000 itd. Mianownik takiego ułamka wskazuje, ile razy odcinek na planie (rysunku) jest mniejszy od odcinka rzeczywistego (w terenie). Skala daje jedynie charakterystykę stopnia zmniejszenia liniowego planu (rysunku) w stosunku do danych terenowych. Im większy jest ,mianownik ułamka, tym skala jest drobniejsza i na odwrót. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wyniki pomiarów polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wyniki pomiarów polowych nanosi się za pomocą podziałki i kątomierza. Plany sytuacyjne rysuje się zazwyczaj na papierze gładkim; wszelkiego rodzaju przekroje poprzeczne drogi, przekroje normalne oraz przekroje łożysk potoków nanosi się na papier lub kalkę milimetrową, co ułatwia zarówno pracę nanoszenia, jak i odczytywanie robocze rysunków. Profile podłużne również nanosi się na papier lub kalkę milimetrową. Dla rysunków, które mają być powielane przez odbicie na papierze światłoczułym, jest- rzeczą bardzo ważną odpowiednie wykonanie matryc. Dlatego też zaleca się wykonywanie wszelkich przekrojów poprzecznych i profilów podłużnych na kalce milimetrowej, ponieważ po odbiciu na papierze światłoczułym siatka papieru milimetrowego poz- woli zarówno na łatwe wykonywanie wszelkiego rodzaju pomiarów bezpośrednio na rysunku (powierzchnie, odległości itp.), jak i na doraźne poprawianie i uzupełnianie rysunków roboczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Uklad klatki schodowej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Najprostszym typem schodów są schody jednobiegowe prowadzące bezpośrednio z jednego poziomu na drugi bez spoczników, Schody jednobiegowe stosuje się przy niewielkiej różnicy poziomów, np. 2,90 m. W jednym biegu umieszczonym między dwiema kondygnacjami lub dwoma spocznikami możemy zastosować najwyżej 17 stopni wysokości 17 cm; da to całkowitą wysokość 289 cm. W budownictwie mieszkalnym i ogólnym najbardziej rozpowszechniony jest wymiar 15,5 X 32 om, przy ustalonej wysokości międzypiętrowej (brutto) 3,10 m. Przy konstrukcji dwubiegowej wypada 20 stopni po 10 w każdym biegu, czyli po 9 szerokości, co stanowi 9 X 32 = 2,88 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »