Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

KONTROLA POMIARU WYSOKOSCI Za zasade

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

KONTROLA POMIARU WYSOKOSCI Za zasadę przyjęto stosowanie w każdym przypadku kontroli wy- konania pomiaru wysokości. Za jeden ze sposobów kontroli można uważać sposób już podany, tj. wyznaczanie różnic wysokości dwóoh punktów z dwóch sąsiednich stanowisk. Sposób ten nazywamy niwelacją dwóch horyzontów, ponieważ przez przestawienie instrumentu na inne stanowisko otrzymuje się inny horyzont, służący do wyznaczenia różnicy wysokości tych samych punktów. Inny sposób polega na podwójnej niwelacji wykonywa- nej w zasadzie w kierunkach przeciwnych. Sposób ten stosuje się tylko przy ciągach krótkich, ponieważ niwelacja podwójna ciągów długich jest uciążliwa. Podwójną niwelację tego samego ciągu po- winno się wykonywać niezależnie przez dwóch niwelujących, (przy użyciu innych instrumentów i innych łat. Pierwszy niwelujący w takim przypadku zazwyczaj niweluje wszystkie bez wyjątku punkty charakterystyczne trasy, drugi nato- miast – tylko punkty wiążące dla sprawdzenia. Za zasadę przyjęto, że wszystkie repery powinny być w tym przypadku niwelowane przez dwóch niwelujących, przy czym repery powinny być użyte jako punkty wiążące, Wysokości poszczególnych punktów, jakie otrzymamy z niwelacji obydwóch niwelujących, powinno się sprawdzać codziennie dla od- cinka zaniwelowanego w ciągu każdego dnia. Ponadto sprawdzenie takie powinno być przeprowadzane również dla całego ciągu jako całości. Dla sprawdzenia pomiaru należy porównać różnicę wyników z dwóch niwelacji z wielkością dopuszczalnej odchyłki. Prof. Wojtan podaje średni dopuszczalny błąd niwelacji zwykłej, równy 6-10 mm na 1 km. Błąd ten należy rozrzucić na poszczególne punkty ciągu niwelacyjnego proporcjonalnie do długości między punktami. Wielkość dopuszczalnej odchyłki niwelacyjnej w ZSRR przyjmuje się w zależności od terenu i ustala ze wzorów: Ah30 VŁ dla terenu górzystego i podgórskiego, A h 15 vI dla terenu płaskiego, gdzie L oznacza długość ciągu niwelacyjnego, wyrażoną w kilometrach; różnicę A h otrzymujemy w milimetrach. Jeżeli odchyłki w niwelacji na poszczególnych odcinkach trasy są większe niż dopuszczalne, jeden z niwelujących powinien powtórzyć niwelację na tym odcinku. Jeżeli odchyłki znajdują się w granicach dopuszczalnych, przyj- muje się wszystkie wysokości dla profilu podłużnego według danych pierwszego niwelującego. [patrz też: maszyny pakujące, hobbit pustkowie smauga cda, domex częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domex częstochowa hobbit pustkowie smauga cda kamień elewacyjny