Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Instrukcja Glównego Urzedu Pomiarów Kraju

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Instrukcja Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z 1949 r. przewiduje następujące dopuszczalne błędy niwelacji technicznej: dla sieci niwelacji I klasy średni błąd nie powinien przekraczać 1S mm/km, dla sieci niwelacyjnej II klasy ± 15,0 mm/km. W związku z powyższym różnica dwukrotnego pomiaru odcinka niwelowanego (w obu kierunkach) nie powiń- na przekraczać wielkości obliczonej według wzoru: dla niwelacji I klasy A h = ± 15. vI. mm, A h = ± 30. vI. mm. We wzorach tych L oznacza długość niwelowanego odcinka w km. Dla niwelacji sieci niezależnej odchyłki wysokościowe ciągów nie mogą przekraczać: dla niwelacji I klasy A h = ± S. A h = ± 15 . Sprawdzanie niwelacji z zastosowaniem łat o podwójnym podziale. Łaty takie mają podział na obu stronach w. ten sposób, że działki .. obydwóch stron są przesunięte o pewną stałą wielkość. Przez wykonywanie odczytów na takich łatach przy ich jedno- czesnym odwracaniu na tym samym punkcie otrzymujemy jakby po- dwójną niwelację, a więc – sprawdzenie pomiaru. Sprawdzani niwelacji z zastosowaniem punk- tów kontrolnych Sposób, ten polega na obraniu na osi trasy, prócz punktów wią- żących określonych normalnie, jeszcze tzw. punktów kontrolnych, czyli punktów trasy położonych obok obranych punktów wiążących lub też punktów dowolnych położonych nie na trasie, lecz obok. Pomiar wy- konuje się w ten sposób, że z tego samego stanowiska instrumentu odczytujemy również w przód i wstecz na punktach kontrolnych Ze stanowiska instrumentu Sl odczytujemy: wstecz – na punkt A i na punkt kontrolny K1, pośrednie – punkty B, C, w przód – na punkt D i na punkt kontrolny K2 Analogicznie postępujemy na stanowisku S2. Odczyty na punkty kontrolne notuje się jako pośrednie, chociaż w zasadzie są to punkty wiążące. W ten sposób wysokość każdeqo punktu kontrolneqo oblicza się dwukrotnie z innych horyzontów przy instrumencie ustawionym na dwóch sąsiednich stanowiskach. Jeżeli w ten sposób obliczone wyso- kości różnią się nie więcej niż o 3-4 mm, uważamy niwelację za dostatecznie dokładną. W przeciwnym razie należy niwelację powtó- rzyć. [podobne: styropian termo organika cena, metalpol łódź, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metalpol łódź rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena